ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor

LEI-tjänsten (https://www.leikod.se) tillhandahålls av LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46, enhetens adress Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estland, registrerad enligt Estlands lagstiftning). LEI Register OU är verksamt i Sverige under varumärket LEI Register. LEI Register OU är en LEI-registreringsagent. LEI Register samarbetar med den GLEIF-certifierade LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55.

1. Ny LEI, LEI-förnyelse och LEI-överföringsprocess

1.1. För att ansöka om ett nytt LEI-nummer, förnya ett befintligt LEI-nummer eller överföra ett LEI-nummer medelst LEI Registers hantering måste sökanden fylla i det relevanta ansökningsformuläret, skicka in sina uppgifter och betala för tjänsten med kreditkort, PayPal eller banköverföring.

1.2. Den sökande samtycker till att acceptera villkoren hos LEI Register när de skickar in formuläret. Den sökande bekräftar att de uppgifter som lämnats är korrekta och att de har full behörighet att ansöka om ett LEI-nummer på uppdrag av den juridiska personen (kunden). Den sökande är medveten om att deras kontaktuppgifter kan delas med den lokala driftsenheten (LOU - Local Operating Unit).

1.3. Den sökande är medveten om och samtycker till att ge alla rättigheter till LEI Register att underteckna villkoren för den valda LOU å dennes vägnar. Till exempel kan användarvillkoren för RapidLEI hittas här. Användarvillkoren bland LOU:er är mycket lika eftersom de alla följer Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) riktlinjer.

1.4. Den sökande ger alla rättigheter till LEI Register att hantera LEI:en för den juridiska personen å dennes vägnar. Till exempel ger en ny LEI-sökande alla rättigheter till LEI Register att ansöka om en LEI-kod å den juridiska personens vägnar. En LEI-förnyelsesökande ger alla rättigheter till LEI Register att förnya en LEI å den juridiska personens vägnar. En LEI-överföringssökande ger alla rättigheter till LEI Register att överföra sin LEI under LEI Register:s förvaltning.

1.5. En LEI-överföringssökande är medveten om att en LEI-överföring medför/kan medföra en ändring av LOU. Om en LEI-förnyelsesökande ansöker om att förnya en LEI-kod hos LEI Register, vilken inte är under deras förvaltning, måste LEI:en överföras under LEI Registers förvaltning. LEI:en kan överföras innan LEI:en förnyas eller under LEI-förnyelseprocessen. LEI Register kan inte förnya en LEI-kod som inte är under deras förvaltning.

1.6. En LEI som hanteras av LEI Register kan förnyas maximalt 60 dagar innan den löper ut. Men ifall kunden överför och förnyar en LEI som hanteras av en annan tjänsteleverantör än LEI Register och "nästa förnyelsedatum" (next renewal date) för LEI:en är längre fram i tiden än 60 dagar, kan dagar från förnyelseperioden för LEI:en gå förlorade.

1.7. LEI Register kommer att påbörja LEI-registreringen, förnyelsen och/eller överföringsprocessen kort efter att de har mottagit ansökan och betalningen har bekräftats.

1.8. Sökanden är medveten om att de kan komma att kontaktas för att tillhandahålla ett fullmaktsbrev (fullmakt) eller något annat bevis som visar att de är behöriga att ansöka om en LEI på uppdrag av den juridiska personen.

1.8.1. Endast de utsedda firmatecknarna kan underteckna brevet eller auktorisationen under sina respektive identiteter. Sökanden är medveten om att det är förbjudet att utge sig för att vara behörig firmatecknare och att detta utgör identitetsbedrägeri.

1.9. Sökanden är medveten om att de kan komma att kontaktas för att tillhandahålla ytterligare handlingar. Till exempel kan LEI Register begära dokument som styrker registreringen av den juridiska personen, dokument som visar vilka som är behöriga representanter för den juridiska personen, dokument som visar datumet för den juridiska personens tillkomst eller dokument som visar när ändringar i uppgifterna om den juridiska personen gjordes.

1.10. Sökanden är medveten om att ifall den juridiska personen har ett direkt och/eller yttersta moderbolag som äger kontrollerande aktier (vanligtvis >50 %) och konsoliderar räkenskaperna för dotterbolaget, är de skyldiga att rapportera moderbolagets data (nivå 2). Om den juridiska personen inte har några moderbolag eller inte kan rapportera dem, kommer det att vara nödvändigt att ange en anledning till att inte lämna moderbolagets data (nivå 2) genom att välja ett rapporteringsundantag.

1.10.1.  LEI Register kan kontakta sökanden för att begära in ytterligare dokument som verifierar konsolideringen.

1.11. Sökanden är medveten om att ifall den juridiska personen är en internationell filial, så är de skyldiga att tillhandahålla huvudkontorets LEI-kod. Om de inte tillhandahåller huvudkontorets LEI-kod kan LEI Register inte fortsätta med LEI-ansökan.

1.11.1. "Nästa förnyelsedatum" för en internationell filials LEI ska vara detsamma som "nästa förnyelsedatum" för huvudkontorets LEI.

1.12. Sökanden är medveten om att ifall den juridiska personen är en fond, kan LEI Register begära information om fondförhållanden (fondförvaltningsenhet, paraplyfond för en delfond och/eller masterfond i en matarfond).

1.12.1. LEI Register kan kontakta sökanden för att begära in ytterligare dokument för att verifiera fondförhållandet.

1.12.2. För att rapportera en relation krävs ett LEI från fondförvaltningsenheten, paraplyfonden och masterfonden.

1.13. LEI-koden kommer att tillhandahållas så snart som möjligt. I 90 % av fallen utfärdas nya LEI-koder inom 1–3 timmar. Validering av uppgifter avseende moderbolag och fonders förhållanden kan ta upp till 48 timmar. LEI-förnyelser och överföringar kan ta upp till 7 dagar. Ifall det finns problem med datavalidering, eller i sällsynta fall i övrigt, kan handläggningstiderna vara längre än vanligt.

1.14. När processen har slutförts kommer sökanden att få en bekräftelse via e-post, tillsammans med fakturan, till den e-postadress som angivits i LEI-ansökan.

1.15. Den sökande är medveten om och samtycker till att när de har lämnat in ansökan och godkänt villkoren anses ansökan vara slutgiltig. När LEI Register väl har tagit emot en överföringsansökan kan den inte återkallas. När LEI Register har fått en bekräftelse på betalning för en ansökan om ny LEI, LEI-förnyelse eller LEI-förnyelse och -överföring, kan ansökan inte återkallas. Om sökanden har lämnat tillräckligt med information för att behandla LEI-ansökan kan processen inte stoppas och LEI:en kommer att utfärdas.

1.16. Sökanden är medveten om att ifall de inte tillhandahåller någon efterfrågad information, inklusive alla de slags informationsförfrågningar som nämns ovan, kommer LEI Register och relevant LOU att göra rimliga ansträngningar för att färdigställa LEI-ansökan. Detta kan leda till att informationen om moderbolaget (nivå 2) anges som icke-offentlig eller att fondförhållandedata inte publiceras. Ifall LEI inte kan utfärdas, förnyas och/eller överföras till följd av att sökanden inte tillhandahåller den begärda informationen, är LEI Register och relevant LOU inte ansvariga för eventuella LEI-relaterade skador.

1.17. Sökanden är medveten om att när en LEI-kod har utfärdats kommer LEI:en och den juridiska personens LEI-relaterade referensdata att publiceras på GLEIF:s och LEI Register:s webbplats. När en LEI väl har utfärdats kan den inte raderas eller överföras till en annan juridisk person.

1.18 LEI Register kommer att skicka ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen 60 dagar innan en LEI behöver förnyas (dvs. 60 dagar före den betalda tidsperiodens utgångsdatum).

2. Fleråriga registreringspaket och automatiska förnyelser

2.1. För att göra det bekvämt för kunderna, erbjuder LEI Register möjligheten att förskottsbetala förnyelseavgiften upp till 5 år.

2.1.2. Om kunden har köpt LEI-förnyelsetjänsten för flera år kommer LEI Register att täcka kostnaderna för förnyelse under den köpta tidsperioden.

2.1.3. Om kunden har beställt en flerårig förnyelse av sin LEI (t.ex. en 5-årig LEI) från LEI Register och under den förbetalda perioden överför LEI:en till en annan tjänsteleverantör, avbryts flerårskontraktet automatiskt.

2.2 Även då kunden har köpt förnyelsetjänsten för flera år (2–5 år), kommer LEI-data att uppdateras årligen. Därför är "nästa förnyelsedatum" i GLEIF-databasen vanligtvis tidpunkten för LEI-utfärdande/senaste förnyelse + 365 dagar, men aldrig mer än 425 dagar i framtiden.

2.3. Kunder som beställer LEI-registreringstjänsten för ett år kan välja att få sin LEI förnyad automatiskt på årsbasis.

2.3.1. Om en kund har valt automatisk årlig förnyelse av sin LEI, kommer de att debiteras 60 dagar före LEI:ens ”nästa förnyelsedatum”. Betalningen kommer att dras från samma konto som angavs för den första betalningen.

2.3.2 Kunden meddelas om den kommande automatiska förnyelsen via e-post. Kunden har 5 dagar på sig att skicka in ändringar i sina LEI-data ifall något behöver uppdateras, eller för att avbryta den automatiska förnyelsen av deras LEI. Efter denna 5-dagarsperiod påbörjar LEI Register förnyelseprocessen. Så snart förnyelseprocessen har slutförts får kunden ett slutligt bekräftelsemejl med den slutliga fakturan för förnyelsetjänsten. När LEI:en har förnyats kan förnyelsen inte upphävas.

2.4. LEI Register har full rätt att förnya den juridiska personens LEI-kod och uppdatera referensdata i GLEIF-databasen genom relevant LOU.

2.4.1. Om den juridiska personen är registrerad, har LEI Register och relevant LOU rätt att uppdatera den juridiska personens referensdata utifrån det aktuella registret.

2.4.2. Om den juridiska personens data inte kan verifieras mot ett register, kommer LEI Register och relevant LOU att göra rimliga ansträngningar för att förnya LEI:en med hjälp av befintliga uppgifter. Detta kan innefatta att ange moderbolagets uppgifter (nivå 2) som icke-offentliga eller att inte rapportera fondförhållandedata.

2.4.3.  Kunden samtycker till att meddela LEI Register om det har skett någon förändring av data som inte kan valideras från offentliga register och att tillhandahålla relevant uppdaterad information.

2.4.4. LEI Register kan komma att kontakta kunden för att begära in uppdaterad information och/eller dokument (t.ex. uppdaterade konsoliderade räkenskaper, ett rapporteringsundantag, ett fullmaktsbrev, bevis på auktorisation eller andra uppgifter).

2.4.5. Om kunden inte tillhandahåller den begärda informationen och/eller dokumenten kan LEI:en inte förnyas. Om LEI:en inte förnyas till följd av att kunden inte har tillhandahållit den begärda informationen, är LEI Register och relevant LOU inte ansvariga för eventuella LEI-relaterade skador. Om kunden inte lämnar den begärda informationen inom 60 dagar har LEI Register rätt att häva avtalet.

3. Fast-track service

3.1. Fast-track service är endast till för nya LEI-kunder. Fast-track stöder juridiska personer som är registrerade hos Bolagsverket och inte har eller rapporterar uppgifter om moderbolag (nivå 2) eller uppgifter om fondförhållande. Om kunden kvalificerar sig för Fast-track, kommer kryssrutan Fast-track att visas på kassasidan.

3.2. Om kryssrutan Fast-track inte visas på kassasidan så har vi inte hittat någon matchning mellan enhetens registreringsnummer och Bolagsverkets databaser, eller så har relationsdata rapporterats i ansökan. I sådana fall kommer LEI-ansökan att behandlas som en vanlig ansökan.

3.3. LEI Register garanterar att tillhandahålla en ny LEI på 3 timmar för Fast-track-kunder.

3.4. LEI Register kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla LEI:en inom den utlovade tidsramen.

4. LEI-certifikat/tagg

4.1. Ett LEI-certifikat + tagg och en papperskopia av certifikatet kan läggas till beställningen på kassasidan eller köpas separat efter att LEI-data har publicerats på denna webbplats. LEI-certifikatet + taggen och en papperskopia av certifikatet kan köpas separat genom att söka efter LEI-koden under avsnittet "LEI-certifikat + LEI-tagg" på denna webbplats.

4.2. LEI Register kommer att skicka papperskopian av certifikatet inom 7 arbetsdagar. Papperskopian kommer att skickas till den juridiska personens registrerade adress.

4.3. LEI Register förbehåller sig rätten att inte skicka en ny papperskopia om kunden har lämnat felaktiga uppgifter eller om kunden inte accepterar leveransen.

5. Avgifter

5.1. Avgifter för att beställa en ny LEI, överföra en LEI eller förnya en LEI finns i avsnittet "LEI kod kostnad" på denna webbsida. Kostnaden för en ny LEI-kod inkluderar den första registreringen av en LEI och den årliga förnyelsen av LEI:en för den valda perioden. Kostnaden för att förnya en befintlig LEI-kod inkluderar den årliga förnyelsen av LEI:en för den valda perioden. Att överföra en LEI är gratis om det behövs.

5.2. De angivna kostnaderna inkluderar GLEIF-avgiften.

5.3. En extra avgift på 29kr för betalningshantering kommer att läggas till på din beställning.

5.4 Priserna inkluderar ej moms. Momsen är 0 % om det finns ett giltigt EU-momsnummer. Momsnummer valideras automatiskt mot VIES-databasen. Momsen är 25 % ifall ett ogiltigt eller inget momsnummer angivits, moms tilläggs enligt EU OSS-schema.

5.5. Den sökande kan välja tilläggstjänster mot en extra kostnad.

5.5.1. Att lägga till uppgifter om moderbolag kostar 100kr per moderbolag och år.

5.5.2. Validering av fonddata kostar 100kr per år.

5.5.3. Om tjänsten Fast-track väljs i kassan tillkommer en extra avgift på 115kr.

5.5.4. Priserna för LEI-certifikatet + tagg och papperskopia av certifikatet återfinns under avsnittet "LEI-certifikat + LEI-tagg" på denna webbplats.

6. Återbetalningspolicy

6.1 För att ansöka om återbetalning, kontakta [email protected]. Begäran om återbetalning och annullering kan också skickas till Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estland.

6.2 Återbetalningar utfärdas inom 7 dagar. Observera att återbetalningstiderna varierar beroende på bank. Det kan ta upp till 30 dagar innan återbetalningen kommer fram.

6.3. LEI Register har rätt att ta ut en återbetalningsavgift på 300kr per återbetalning.

6.4. Kunden har rätt att begära återbetalning om något av villkoren i punkt 6.5 inte uppfylls.

6.5. LEI Register har rätt att neka återbetalningar om:

6.5.1. Ansökan har räknats som slutgiltig.

6.5.2. Den automatiska förnyelsen av en LEI har slutförts.

6.5.3. Kunden har beställt en flerårig förnyelse av sin LEI (t.ex. en 5-årig LEI) och upptäcker senare att de inte längre behöver en aktiv LEI.

6.5.4. Kunden överför LEI:en till en annan tjänsteleverantör innan slutet av dess förbetalda förnyelseperiod.

6.5.5. Dagar från förnyelseperioden för LEI går förlorade, eftersom kunden överför och förnyar en LEI som hanteras av en annan tjänsteleverantör än LEI Register och "nästa förnyelsedatum" för LEI:en är längre fram i tiden än 60 dagar.

6.5.6. Dagar från förnyelseperioden för en internationell filials LEI går förlorade på grund av att "nästa förnyelsedatum" för filialens LEI anpassas till "nästa förnyelsedatum" för huvudkontorets LEI.

6.5.7. En LEI kan inte utfärdas, förnyas eller överföras till följd av att kunden inte har lämnat den nödvändiga informationen inom loppet av 60 dagar. Den information som krävs kan innefatta men är inte begränsad till:

  • ett fullmaktsbrev
  • bevis på auktorisation
  • dokument som visar vilka som är behöriga företrädare för den juridiska personen
  • registreringshandlingar
  • dokument som visar den juridiska personens tillkomstdatum
  • dokument som visar när ändringar i uppgifterna om juridisk person gjordes
  • dokument för att verifiera konsolidering eller fondförhållanden
  • huvudkontorets eller paraplyfondens LEI
  • andra slags dokument/information relaterade till den juridiska personen.

6.5.8. Efter att ha validerat moderbolagets data (nivå 2) som tillhandahållits, blir det klart att minst ett av moderbolagen inte konsoliderar.

6.5.9. Kunden accepterar inte leveransen av papperskopian av sitt LEI-certifikat eller har lämnat felaktiga uppgifter.

6.6. Den återbetalningsperiod som anges i GLEIF:s förvaltningsram för registreringsagenter kommer att respekteras på korrekt sätt.

7. Gällande lag

7.1 Detta avtal och alla tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med det eller dess föremål eller bildande ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales.

Slutliga villkor

Kunden är fullt ansvarig för alla LEI-nummerrelaterade aktiviteter som är kopplade till den juridiska person som de representerar. LEI Register ansvarar inte på något sätt för eventuell skada relaterad till LEI:er.

LEI Register fungerar som en LEI-registreringsagent i kundens namn och samarbetar med de GLEIF-ackrediterade LOU:erna för att beställa, förnya, överföra och uppdatera LEI:er för sina kunder.

LEI Register förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina villkor när som helst. Ett dokument som beskriver de aktuella användarvillkoren finns alltid på LEI Registers webbplats: https://www.leikod.se