Frågor och svar

Legal Entity Identifier (LEI) är en 20 tecken lång alfanumerisk kod som används för identifiering av juridiska enheter över hela världen. Varje LEI-kod är unik och exklusiv: den tilldelas en gång till ett företag och kan inte tilldelas något annat företag.

Legal Entity Identifier-koden ersätter inte det nationella registernumret för ett företag.
Sedan den 3 januari 2018 måste juridiska enheter ha en Legal Entity Identifier om de utför transaktioner på en reglerad marknad, multilateral handelsfacilitet eller andra plattformar.

En LEI-registrering är obligatorisk för alla juridiska enheter som avser att genomföra transaktioner på finansmarknaden som omfattar någon form av värdepapper eller derivat. Exempel på sådana finansiella instrument är bland annat aktier, obligationer, ETF:er, valutaterminer, swappar och ränteswappar.
LEI Register kommer vanligtvis att tilldela dig en LEI-kod (Legal Entity Identifier) inom 24 timmar. Det kan dock bara ta 1–3 timmar från det att vi har fått betalningen och styrkande dokument från ditt företag (om så krävs).
Legal Entity Identifier (LEI) skapades efter den globala finanskrisen 2008 för att bidra till att etablera och upprätthålla en global standard för unik identifiering av juridiska enheter som genomför finansiella transaktioner.

LEI-systemet är avsett för att tillhandahålla en konsekvent, globalt accepterad metod för identifiering av parter i finansiella transaktioner för att minska risken och öka transparensen i det globala finansiella systemet.
Efter utfärdandet förblir en LEI-kod (Legal Entity Identifier) giltig i ett år. För att säkerställa fortsatt validitet måste LEI-koden förnyas årligen. För att förenkla denna process för våra kunder erbjuder vi fleråriga lösningar som möjliggör förlängda giltighetsperioder utan krav på årliga förnyelser.

Om LEI-koden inte förnyas upphör den att gälla. Detta kan skapa problem i samband med finansiella transaktioner och rapporteringsskyldigheter, vilket kan leda till att finansinstitut avvisar transaktioner och ger straffavgifter för bristande efterlevnad av regelverket.

En utgången LEI-kod, dvs. en som har förfallit, kan förnyas när som helst.
En Legal Entity Identifier (LEI) är en universell, offentlig identifierare som är erkänd och giltig i alla jurisdiktioner över hela världen.
LEI-posten (Legal Entity Identifier) är offentlig. Den innehåller information om en juridisk enhet, t.ex. namn, adress, ägarstruktur och andra uppgifter som hjälper till att identifiera enheten och dess relationer med andra organisationer. Den innehåller också information om LEI-utfärdaren och LEI-kodens status.

Du kan se mer i LEI-sökverktyget.
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) upprätthåller det globala indexet, en offentligt tillgänglig databas över alla LEI-koder och deras tillhörande enhetsinformation. Om du vill få tillgång till GLEIF:s databas går du deras webbplats eller använder vårt sökverktyg.

Ange bara LEI-koden eller det företagsnamn som är kopplat till en LEI-kod, så tillhandahåller databasen aktuell status och andra relevanta uppgifter.
LEI-koder utfärdas av LOU:er (Local Operating Units). LOU:er samarbetar ofta tillsammans med registreringsagenter som inte utfärdar LEI-koden direkt men som ger värdefullt stöd till juridiska enheter under registrerings-, förnyelse- och överföringsprocessen för LEI-koder genom att utföra specifika uppgifter.

LEI Register är en registreringsagent för Ubisecure Oy (RapidLEI).
Du kan när som helst byta till en ny LEI-tjänsteleverantör – till förmån för juridiska enheter stöder det globala LEI-systemet sund konkurrens mellan utfärdare och registrerare.

Överföringen av en LEI-kod är kostnadsfri och kan genomföra inom sju dagar.
Ansökningar om LEI-koder för stiftelser och andra juridiska enheter accepteras. Om den juridiska enheten inte är registrerad hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas eller andra register, anger du "N/A" som företagsnumret.
Om du ansöker om en LEI-kod för en stiftelse kommer dina enhetsuppgifter att kontrolleras mot Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas.

Vi kan komma att kontakta dig för att tillhandahålla ytterligare dokument. Sådan dokumentation kan inkludera ett dokument från skattemyndigheten (Skatteverket), ett registreringsbevis från Länsstyrelserna eller något annat relevant dokument som bekräftar det juridiska namnet, den juridiska adressen, det huvudsakliga skapandedatumet och namnen på de undertecknande myndigheterna.